Υπεύθυνη Δήλωση Συγκατάθεσης - 2021-01-22 « Go Back


Υπεύθυνη Δήλωση Συγκατάθεσης στην αποστολή των Τιμολογίων Φορολογιών και Τελών Υδατοπρομήθειας και Ακίνητης Ιδιοκτησίας από το Κοινοτικό Συμβούλιο Κουκλιών μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( email).


Υπεύθυνη Δήλωση Συγκατάθεσης

Δηλώνω υπεύθυνα ότι   συγκατατίθεμαι στην αποστολή των Τιμολογίων Φορολογιών και Τελών Υδατοπρομήθειας και Ακίνητης Ιδιοκτησίας από το Κοινοτικό Συμβούλιο Κουκλιών («Συμβούλιο») μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( email) το οποίο καταγράφω πιο κάτω.

Ονοματεπώνυμο  ............................................................................................

Αρ. Ταυτότητας / Αρ. Εγγραφής  ………………………........Τηλ.: .................……….

Ηλεκτρονική Διεύθυνση ( email ) …………………………………………………..

 

Υπογραφή ..........................................................  Ημερ/νία .........................

Να παραδοθεί στα γραφεία του Κ.Σ. Κουκλιών

 

 

Consent for personal data processing

I the undersigned responsibly declare that I consent to receive the Council Services and Garbage Collection Tax invoices, as well as the Water Bill invoices and Property Tax Invoices by the Community Council of Kouklia (“The Council”) and its authorised representatives via electronic mail

Name   ...............................................................................................................

ID / Passport Number  ..............................................  Phone ……..…………….

Email ……………………………………………………..

 

Signature  ..........................................................         Date .............................

The form may also be submitted by hand to any Officer of Kouklia  Community Council.
« Go Back