Αναθεώρηση Πολεοδομικών Ζωνών της Κοινότητας Κουκλιών - 2023-02-15 « Go Back


Ανακοίνωση

Αναθεώρηση Πολεοδομικών Ζωνών της Κοινότητας Κουκλιών

 

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ήδη εξαγγελθεί η έναρξη της διαδικασίας της αναθεώρησης και τροποποίησης των Πολεοδομικών Ζωνών στην ύπαιθρο σύμφωνα με το άρθρο 18Α(5), του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Στόχος της αναθεώρησης είναι να εκσυγχρονιστούν οι Πολεοδομικές Ζώνες ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής ανάπτυξης της υπαίθρου στο πλαίσιο ενός λειτουργικού, αειφόρου, περιβαλλοντικού και ισόρροπου σχεδιασμού. Με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, η Κοινότητα μας εμπίπτει στην Α’ Φάση της Αναθεώρησης, καθότι έχει παρέλθει η χρονική περίοδος των 5 χρόνων από την τελευταία έγκριση και δημοσίευση των Πολεοδομικών Ζωνών.

Υπογραμμίζεται ότι, ιδιωτικές εισηγήσεις και ατομικά αιτήματα δεν μπορούν να υποβληθούν απευθείας στο Σύστημα αλλά ούτε και στο Τμήμα Πολεοδομίας. Αυτά θα πρέπει να υποβληθούν γραπτώς στο Κοινοτικό Συμβούλιο Κουκλιών για να ληφθούν υπόψη κατά τη διαμόρφωση των εισηγήσεων που θα υποβληθούν από το Κοινοτικό Συμβούλιο Κουκλιών στο Πληροφορικό Σύστημα. Πριν την υποβολή των τελικών προτάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου θα σας γνωστοποιήσουμε τις τελικές μας εισηγήσεις, που θα υποβάλουμε στα αρμόδια όργανα, προς μελέτη και αξιολόγηση.

Οι κάτοικοι της Κοινότητας Κουκλιών καλούνται σε Δημόσια Ακρόαση για ενημέρωση όσον αφορά το πιο πάνω θέμα και της όλης διαδικασίας στις 23/02/2023 και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Κουκλιών.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Κουκλιών θα δέχεται ατομικές αιτήσεις/αιτήματα/εισηγήσεις με καταληκτική ημερομηνίας την 02/03/2023, εφόσον συμπληρώσουν και υποβάλουν στα γραφεία μας το στερεότυπο έντυπο.      

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων/εισηγήσεων από το Κοινοτικό Συμβούλιο Κουκλιών για αναθεώρηση των Πολεοδομικών Ζωνών στο Πληροφοριακό Σύστημα «Ιππόδαμος» είναι η 06/04/2023

Εκ του ΚΣ Κουκλιών

Αναθεώρηση Πολεοδομικών Ζωνών στην Κοινότητα Κουκλιών

Υποβολή ατομικού αιτήματος αναθεώρησης/τροποποίησης προς το Κοινοτικό Συμβούλιο Κουκλιών

Ονοματεπώνυμο:           ………………………………………………………………

Διεύθυνση Διαμονής:     ………………………………………………………………

Αριθμός Τηλεφώνου:      ………..…………………………………………………….

Ημερομηνία:               …..………………………………………………………….

Προς:

Πρόεδρο και Μέλη

Κοινοτικού Συμβουλίου Κουκλιών

 

Κύριοι,

Δια της παρούσης, αιτούμαι όπως το τεμάχιο γης μου με αρ. ……….… του Φ/Σχ.………., στην περιοχή …………………………………………………….. που σήμερα βρίσκεται στην Πολεοδομική Ζώνη ……………………………………… ενταχθεί στην Πολεοδομική Ζώνη ………………………………………

Οι λόγοι που ζητώ να ενταχθεί το τεμάχιο μου στην Πολεοδομική Ζώνη ……..................................................... είναι οι εξής:

1.    ……………………………………………………………………………………...

 

2.    ……………………………………………………………………………………...

 

3.    ……………………………………………………………………………………...

 

Με εκτίμηση,

 

…………………………………………………….

…………………………………………………….


« Go Back